top of page

Νομική σημείωση και όροι χρήσης

Σε αυτόν τον χώρο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών και εμάς ως υπεύθυνους για αυτόν τον ιστότοπο. Ως χρήστης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτούς τους όρους πριν συνεχίσετε την πλοήγησή σας. Housker Inc. Ως υπεύθυνος για αυτόν τον ιστότοπο, αναλαμβάνει τη δέσμευση να επεξεργάζεται τις πληροφορίες των χρηστών και πελατών μας με πλήρεις εγγυήσεις και να συμμορφώνεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις που ρυθμίζουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Επομένως, αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται αυστηρά με τον RGPD (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων) και τον νόμο LSSI-CE 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης) των ιστοσελίδων, των μελών του ιστότοπου www.housker.com, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτές. Οποιοδήποτε άτομο αποκτά πρόσβαση στον ιστό, www.housker.com («Χρήστης») συμφωνεί να υποβληθεί στους Γενικούς Όρους που ισχύουν ανά πάσα στιγμή της πύλης www.housker.com.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, την έναρξη εμπορικής σχέσης με το www.housker.com. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό του χωρίς να παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία, η καλή πίστη και η δημόσια τάξη.
Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου για παράνομους ή επιβλαβείς σκοπούς ή που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Όσον αφορά τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου, απαγορεύεται: Η αναπαραγωγή, διανομή ή τροποποίησή του, εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν έχετε την εξουσιοδότηση των νόμιμων κατόχων του, Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων του παρόχου ή των νόμιμων ιδιοκτητών του, η χρήση του για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου www.housker.com, ο Χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε καμία συμπεριφορά που θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του www.housker.com ή τρίτων ή που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει ή να υπερφορτώσει την πύλη (αναφέρετε τομέα) ή να αποτρέψει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση του Ιστού. Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και ότι, ως εκ τούτου, το www.housker.com δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα συστήματα υπολογιστών (λογισμικό και υλικό) του Χρήστη ή στα ηλεκτρονικά του έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από τον χρήστη στο www.housker.com ενδέχεται να αποθηκευτούν σε αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων ή όχι, των οποίων η ιδιοκτησία αντιστοιχεί αποκλειστικά στο www.housker.com, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνικά, οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία δεδομένων.


Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του www.housker.com χρησιμοποιεί ένα ασφαλές κανάλι και τα μεταδιδόμενα δεδομένα κρυπτογραφούνται χάρη στα πρωτόκολλα https, επομένως, εγγυόμαστε τις καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των χρηστών.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Το www.housker.com ενημερώνει ότι υπάρχουν έντυπα αξίωσης διαθέσιμα σε χρήστες και πελάτες. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει αξιώσεις ζητώντας τη φόρμα αξίωσης ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@housker.com αναφέροντας το όνομα και το επώνυμό του, την υπηρεσία ή/και το προϊόν που αγόρασε και αναφέροντας τους λόγους της αξίωσής του.

Ο χρήστης/αγοραστής μπορεί να μας ειδοποιήσει για την αξίωση, είτε μέσω email στη διεύθυνση : support@housker.com , εάν το επιθυμεί επισυνάπτοντας την ακόλουθη φόρμα αξίωσης: Η υπηρεσία/προϊόν: αποκτήθηκε την ημέρα: Όνομα χρήστη: Διεύθυνση χρήστη: Υπογραφή χρήστη ( μόνο εάν υποβληθεί σε έντυπη μορφή): Ημερομηνία: Λόγος της αξίωσης:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που μπορεί να σας ενδιαφέρει, για να υποβάλετε τις αξιώσεις σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερο εδάφιο, του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, διανομή και δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσής τους, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, για εμπορικούς σκοπούς , με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την εξουσιοδότηση του www.housker.com. Ο χρήστης αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στο www.housker.com.


Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ολόκληρος ο ιστότοπος, που περιέχει, ενδεικτικά, το κείμενο, το λογισμικό, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της δομής, της επιλογής, της διάταξης και της παρουσίασής του), το podcast, τις φωτογραφίες, το οπτικοακουστικό υλικό και τα γραφικά, προστατεύεται από εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νόμιμα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Ισπανία είναι συμβαλλόμενο μέρος και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους της Ισπανίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης ή τρίτο μέρος θεωρήσει ότι έχει σημειωθεί παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λόγω της εισαγωγής συγκεκριμένου περιεχομένου στον Ιστό, πρέπει να ειδοποιήσει το www.housker.com για αυτήν την περίσταση, αναφέροντας:

  • Προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου που κατέχει τα φερόμενα παραβιαζόμενα δικαιώματα ή υποδεικνύουν την εκπροσώπηση με την οποία ενεργεί σε περίπτωση που η αξίωση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο εκτός του ενδιαφερομένου.

  • Αναφέρετε το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη θέση τους στον Ιστό, την πιστοποίηση των αναφερόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μια ρητή δήλωση στην οποία το ενδιαφερόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ειδοποίηση.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σελίδες του ιστότοπου www.housker.com θα μπορούσαν να παρέχουν συνδέσμους προς άλλους δικούς τους ιστότοπους και περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη. Ο μοναδικός σκοπός των συνδέσμων είναι να παρέχουν στον Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης στους εν λόγω συνδέσμους. Το www.housker.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν στον Χρήστη με την πρόσβαση στους εν λόγω συνδέσμους.


Ομοίως, ο χρήστης θα βρει σε αυτόν τον ιστότοπο, σελίδες, προσφορές, προγράμματα συνεργατών που έχουν πρόσβαση στις συνήθειες περιήγησης των χρηστών για τη δημιουργία προφίλ. Αυτές οι πληροφορίες είναι πάντα ανώνυμες και ο χρήστης δεν προσδιορίζεται.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους χορηγίας ή τους συνδέσμους συνεργατών υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν θα υπόκεινται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των συνδέσμων συνεργατών.
Ο Χρήστης που σκοπεύει να δημιουργήσει οποιαδήποτε συσκευή τεχνικής σύνδεσης από τον ιστότοπό του προς την πύλη www.housker.com πρέπει να λάβει την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του www.housker.com Η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του www.housker.com .housker.com .housker.com και ο κάτοχος του ιστότοπου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο σύνδεσμος, ούτε η αποδοχή ή έγκριση από το www.housker.com του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

Στον ιστότοπό μας και τα σχόλια επιτρέπεται να εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και να κάνουν ερωτήσεις. Σχόλια που δεν σχετίζονται με το θέμα αυτού του ιστότοπου, που περιλαμβάνουν δυσφήμιση, ύβρεις, προσβολές, προσωπικές επιθέσεις ή γενικά ασέβεια προς τον συγγραφέα ή άλλα μέλη δεν θα γίνονται δεκτά. Σχόλια που περιέχουν πληροφορίες που είναι προφανώς παραπλανητικές ή ψευδείς, καθώς και σχόλια που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, προσωπικές διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεφώνου και που παραβιάζουν την πολιτική προστασίας δεδομένων μας, θα διαγράφονται επίσης.
Ομοίως, αυτά τα σχόλια που δημιουργούνται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς ενός ιστότοπου, ενός ατόμου ή μιας ομάδας και οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητο γενικά θα απορριφθεί.


Δεν επιτρέπονται τα ανώνυμα σχόλια, καθώς και αυτά που γίνονται από το ίδιο άτομο με διαφορετικά ψευδώνυμα. Τα σχόλια που προσπαθούν να επιβάλουν μια συζήτηση ή μια θέση που λαμβάνεται από άλλο χρήστη δεν θα ληφθούν επίσης υπόψη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε είναι υπεύθυνος, σε καμία περίπτωση, για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που θα μπορούσαν να προκληθούν από:

  • Η έλλειψη διαθεσιμότητας, συντήρησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ιστότοπου ή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

  • Η ύπαρξη ιών, κακόβουλων ή επιβλαβών προγραμμάτων στα περιεχόμενα.

  • Η παράνομη, εξ αμελείας, δόλια χρήση ή αντίθετη με την παρούσα Νομική Σημείωση.

  • Η έλλειψη νομιμότητας, ποιότητας, αξιοπιστίας, χρησιμότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διατίθενται στους χρήστες στον ιστότοπο.

  • Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την παράνομη ή ακατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Γενικά, οι σχέσεις μεταξύ του www.housker.com και των Χρηστών των τηλεματικών υπηρεσιών του, που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο, υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία και δικαιοδοσία και στα δικαστήρια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις Νομικές Προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την πύλη www.housker.com, επικοινωνήστε με το support@housker.com

Εκ μέρους της ομάδας που απαρτίζει την Housker Inc, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για την ανάγνωση αυτής της Νομικής Ειδοποίησης

bottom of page