top of page

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος – ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

Ταυτότητα: Housker Inc.
Έδρα: Paseo de la Castellana, 170
ΑΡΙΘΜΟΣ INS: 855002369111165
Τηλέφωνο: +34810101088
Email: support@housker.com
Επικοινωνία: Housker  Ευρωπαίος Διευθυντής
Όνομα τομέα: www.housker.com

Σκοποί – για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 Γενική Προστασία Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι θα χειριστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε:

 • Διαχειριστείτε τη σύναψη των υπηρεσιών που πραγματοποιείτε μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και την αντίστοιχη τιμολόγηση και παράδοση.

 • Αποστέλλετε περιοδικά ανακοινώσεις σχετικά με υπηρεσίες, εκδηλώσεις και ειδήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τη Housker Inc, με οποιοδήποτε μέσο (τηλέφωνο, ταχυδρομείο ή email), εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά ή ο χρήστης αντιτίθεται ή ανακαλεί τη συγκατάθεσή του.

 • Αποστολή εμπορικών ή/και διαφημιστικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον τομέα των συμβατικών υπηρεσιών και την προστιθέμενη αξία για τους τελικούς χρήστες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ή ο χρήστης αντιτίθεται ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

 • Η συμμόρφωση με νομικά καθορισμένες υποχρεώσεις, καθώς και η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις, περιλάμβανε την πρόληψη της απάτης.

 • Διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς και αρχές, εφόσον απαιτούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Κατηγορίες δεδομένων – Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Με βάση τους προαναφερθέντες σκοπούς, στη Housker Inc διαχειριζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Στοιχεία αναγνώρισης

 • Μεταδεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 • Δεδομένα εμπορικής πληροφόρησης. Σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει δεδομένα από τρίτους, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους και δεσμεύεται να μεταφέρει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ρήτρα, απαλλάσσοντας τη Housker Inc από κάθε ευθύνη ως προς αυτό.

 • Ωστόσο, η Housker Inc μπορεί να πραγματοποιήσει επαληθεύσεις για να επαληθεύσει αυτό το γεγονός, υιοθετώντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Νομιμοποίηση – ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή περιοδικών δελτίων (newsletter) για υπηρεσίες, εκδηλώσεις και ειδήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική μας δραστηριότητα βασίζεται στη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, που ρητώς ζητείται να προβεί σε τέτοια επεξεργασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Επιπλέον, η νομιμότητα για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με προσφορές ή συνεργασίες βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη που αποστέλλει τα δεδομένα του, η οποία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, αν και αυτό μπορεί να επηρεάσει την πιθανή επικοινωνία με ρευστό τρόπο και να εμποδίσει την διαδικασίες.τι θέλετε να κάνετε.
Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την Housker Inc.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων – Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η Housker Inc θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, εφόσον δεν ανακαλούνται οι χορηγηθείσες συναινέσεις. Στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, θα διατηρήσει τις πληροφορίες αποκλεισμένες κατά τις νομίμως καθορισμένες περιόδους.

Παραλήπτες Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τους παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες στη Housker Inc, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας, εργαλεία μάρκετινγκ και συστήματα περιεχομένου ή άλλους επαγγελματίες, όταν η εν λόγω επικοινωνία απαιτείται από το νόμο ή για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών.

Η Housker Inc, έχει υπογράψει τις αντίστοιχες συμβάσεις εντολής θεραπείας με κάθε έναν από τους παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες στην Housker Inc, με στόχο να εγγυηθεί ότι οι εν λόγω πάροχοι θα χειρίζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μπορούν επίσης να μεταφερθούν στα Σώματα και Φορείς Κρατικής Ασφάλειας σε περιπτώσεις που υπάρχει νομική υποχρέωση.

Τράπεζες και χρηματοοικονομικά πρόσωπα, για την είσπραξη υπηρεσιών.
Δημόσιες διοικήσεις με αρμοδιότητα στους τομείς δραστηριότητας, όταν θεσπίζονται με ισχύοντες κανονισμούς

Ασφάλεια πληροφοριών – Ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουμε για τη φροντίδα των δεδομένων σας;

Για την προστασία των διαφορετικών τύπων δεδομένων που αντικατοπτρίζονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την απώλεια, τη χειραγώγηση, τη διάδοση ή την αλλοίωσή τους.

 • Κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μεταξύ της συσκευής του χρήστη και των διακομιστών της Housker Inc.

 • Κρυπτογράφηση πληροφοριών στους διακομιστές της Housker Inc

 • Άλλα μέτρα που εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα χρήστη.

 • Στις περιπτώσεις στις οποίες η Housker Inc διαθέτει παρόχους υπηρεσιών για τη συντήρηση της πλατφόρμας που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι διεθνείς μεταφορές έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τη δέσμευση της Housker Inc για την προστασία, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Δικαιώματα – Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν η Housker Inc επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
Ομοίως, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενδέχεται να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Housker Inc θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.

Ομοίως, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και να αποσύρετε τις παρεχόμενες συναινέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μεταχείρισης που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το support@housker.com .

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η Housker Inc μπορεί να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, με τις διαδοχικές εκδόσεις να δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, η Housker Inc θα επικοινωνήσει με προηγούμενη ειδοποίηση τις τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής που επηρεάζουν τους χρήστες, ώστε να μπορούν να τις αποδεχτούν.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε από τις 27/12/2018 Housker Inc (Ισπανία). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την Πολιτική μας για τα Cookies

bottom of page